Odredbe,propisi,pravilnici......

''Ti hrvatski narode ne očekuješ svoga spasa od gavana i bogatuna...''
Avatar
zummann
Urednik
Postovi: 3269
Pridružen/a: čet vel 22, 2007 6:56 pm

Re: Odredbe,propisi,pravilnici......

Post Postao/la zummann »

ZAKONSKA ODREDBA
0 upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba na prisilni boravak u sabirne i radne logore§ 1.
Nepoćudne osobe, koje su pogibeljne za javni red i sigurnost, ili koje bi mogle ugroziti mir i spokojnost hrvatskog naroda ili tekovine oslobodilačke borbe hrvatskog ustaškog pokreta, mogu se uputiti na prisilni boravak i sabirne i radne logore. Ove logore ovlaštena je osnivati u pojedinim mjestima Nezavisne Države Hrvatske Ustaška nadzorna služba.

§ 2.
Trajanje boravka u sabirnim i radnim logorima ne može biti kraće od tri mjeseca ni duže od tri godine.
Ustaški nadzorni zapovjednik može u svako vrieme po slobodnoj razsudi pojedinoj osobi smanjiti trajanje boravka i ublažiti stepen opreza i pazke.

§ 3.
Odluka o upućivanju osobe na prisilni boravak u sabirne i radne logore, o vremenu trajanja boravka i o stepenu opreza i pazke, a prema propisima ove zakonske odredbe, donosi ustaško redarstvo kao grana ustaške nadzorne službe.
Sve upravne i samoupravne oblasti, kao i ustanove staškog pokreta dužne su ustaškom redarstvu preko župskog redarstva svoga područja prijaviti osobe, navedene u § 1. ove zakonske odredbe.
Proti odluci ustaškog redarstva o upućivanju na prisilni boravak u sabirne i radne logore nema pravnog lieka ni tužbe na upravni sud.

§ 4.
Donošenju odluke o upućivanju osoba na prisilni boravak u sabirne i radne logore ima predhoditi postupak, predvidjen za upravno kazneno postupanje. Postupak provodi ustaško redarstvo neposredno ili posredno preko upravnih oblasti prve molbe.

§ 5.
Vrieme, provedeno u pritvoru upravnih oblasti i redarstva do donošenja odluke o upućivanju osobe na prisilni boravak u sabirne i radne logore, uračunava se u vrieme trajanja prisilnog boravka u logorima.

§ 6.
Ustaški nadzorni zapovjednik izdat će propisnik o ustrojstvu, poslovanju i stepenu opreza i pazke u sabirnim i radnim logorima, te o uzdržavanju osoba, upućenih u ove logore.

§ 7.
Ova zakonska odredba zadobiva pravnu moć danom proglašenja u Narodnim novinama,* a provedba se povjerava ustaškom nadzornom zapovjedniku.


U Zagrebu, 25. studenoga 1941.
Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:
Dr. Ante Pavelić, v. r.

Broj: CDXXIX-2101-Z-1941.
Ministar pravosudja i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.


* Narodne novine od 26. studenoga 1941. broj 188.
Nikad ne prestati vikati već sipati bijes,
kao što vulkan riga lavinu.
U noćima mračnim bit gorući krijes,
što svijetli daleko,daleko u daljinu....
Avatar
zummann
Urednik
Postovi: 3269
Pridružen/a: čet vel 22, 2007 6:56 pm

Re: Odredbe,propisi,pravilnici......

Post Postao/la zummann »

ZAKONSKA ODREDBA
o ukidanju Julijanskog kalendara


§ 1.
Danom 5. prosinca 1941. ukida se na području Nezavisne Države Hrvatske Julijanski kalendar i uvodi Gregorijanski, gdje do sada nije vriedio.

§2.
Od dana 5. prosinca 1941. sve će se svetkovine, kako nepomične tako i pomične, t. j. Uskrs i blagdani, o njemu ovisni, svetkovati prema Gregorijanskom kalendaru.

§3.
Ova zakonska odredba zadobiva pravnu moć danom proglašenja u Narodnim novinama.*

U Zagrebu, dne 4. prosinca 1941.

Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:
Dr. Ante Pavelić, v r.

Broj: CDXLII-2157-Z-1941.
Ministar pravosudja i bogoštovlja: Dr. Mirko Puk, v. r.

* Narodne novine od 4. prosinca 1941. br. 195,


OBRAZLOŽENJE
zakonske odredbe o ukidanju Julijanskoga kalendara

Današnjim danom izdao je Poglavnik zakonsku odredbu o ukidanju Julijanskoga kalendara i uvodjenju Gregorijanskoga, za čitavo područje Nezavisne Države Hrvatske. Ukidanje Julijanskoga kalendara do sada je uzsliedilo u Bugarskoj, u Rumunjskoj, i to za pravoslavnu i grkokatoličku crkvu, u Italiji i u Rimu za tako zvane grekoitale. Taj je kalendar dokinut u Sjedinjenim Državama Sjeverne Amerike i u drugim krajevima. Prema tomu Poglavnikova zakonska odredba nije nikakva novost, nego provedba onoga, što je u drugim državama već davno provedeno. Ukidanje naime Julijanskoga kalendara traže u prvom redu družtvovni razlozi. Za radnike i obrtnike bilo je nezgodno, da svetkuju dvostruke praznike po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru. Isto je tako bilo težko i po selima, jer je jedan dio seljačtva svetkovao prema Gregorijanskom kalendaru, a drugi dio po Julijanskom. Tako se dogadjalo, da je kuća uz kuću na razne dane svetkovala blagdane. U narodnom gospodarstvu to je imalo loše posljedice. Dogadjalo se i to, da je manjina u selu morala svetkovati dvostruke praznike iz obzira prema većini. Dolazilo je radi togu do razmirica i sukoba. Žiteljstvo je bilo podieljeno u dva tabora. Razlika kalendara pokazivala je svoje zle posljedice u vojsci, u školama i u uredima. Božićni i uzkrsni praznici prema Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru znali su se protegnuti i na cieli mjesec dana. Činovnici u najveće doba rada nisu dolazili u urede. To je isto, i još gore, bilo u školama. Djeca su za ostajala u nauci, radi dugih prazničkih dana zaboravljala ono, što su u školi naučila. Ova zakonska odredba je osim toga izraz želje svih onih širokih narodnih slojeva, koji su već godinama i godinama željeli izjednačenje kalendara, davno prije osnutka Nezavisne Države Hrvatske. Oni su u novije vrieme obnovili te svoje želje u pojedinačnim i skupnim pismima na ministarstvo pravosudja i bogoštovlja i na razne druge državne urede. Poglavnik je ovom zakonskom odredbom samo udovoljio njihovoj davnoj molbi i njihovim potrebama.

Ukidanje Julijanskoga kalendara imat će prama tomu dobre posljedice u gospodarskom i družtvovnom pogledu i dopriniet će smirenju naših žitelja na selu i u gradu. Ovu reformu pozdravit će naš hrvatski narod s najvećim uzhitom.

U Zagrebu, dne 4. prosinca 1941.
Ministar pravosudja i bogoštovlja: Dr. Mirko Puk, v. r.
Broj: 2157-Z-1941.
Nikad ne prestati vikati već sipati bijes,
kao što vulkan riga lavinu.
U noćima mračnim bit gorući krijes,
što svijetli daleko,daleko u daljinu....
Avatar
zummann
Urednik
Postovi: 3269
Pridružen/a: čet vel 22, 2007 6:56 pm

Re: Odredbe,propisi,pravilnici......

Post Postao/la zummann »

ZAKONSKA ODREDBA
o pripadnicima Željezničke ustaške vojnice§ 1.
Pripadnici Željezničke ustaške vojnice diele se na častnike, dočastnike i vojničare.


§ 2.
Častnici i dočastnici Željezničke ustaške vojnice imaju činove kao i častnici i dočastnici Ustaške vojnice.


§ 3.
Vojničari su izvršno osoblje Željezničke ustaške vojnice i nemaju čina.


§ 4.
Broj pripadnika Željezničke ustaške vojnice odredjuje njezin zapovjednik proračunom Željezničke ustaške vojnice, prema osobnim i stvarnim potrebama.

Proračun željezničke ustaške vojnice je sastavni dio proračuna ministarstva prometa i javnih radova.


§ 5.
Ministarstvo prometa i javnih radova dodjeljivat će zapovjedničtvu Željezničke ustaške vojnice prema potrebi dovoljan broj pomoćnog osoblja.
Izdatci za ovo osoblje padaju na teret ministarstva prometa i javnih radova.

Sve častničke činove Željezničke ustaške vojnice podjeljuje Poglavnik, a dočastničke zapovjednik.


§ 7.
Činove častnika i dočastnika željezničke ustaške vojnice bez obzira na školsku spremu podjeljuje po slobodnoj ocjeni Poglavnik, odnosno zapovjednik.

Poglavnik odnosno zapovjednik Željezničke ustaške vojnice može pojedinog pripadnika Željezničke ustaške vojnice iz posebnih razloga, kao i radi osobitih zasluga za željezničku ustašku voznicu, imenovati u viši čin, nego što bi ga dotičnik po godinama stvarno provedene i priznate službe mogao redovito steći.


§ 8.
Pripadnici Željezničke ustaške vojnice napreduju kao i pripadnici Ustaške vojnice.


§ 9.
Beriva pripadnika Željezničke ustaške vojnice i njihovi obiteljski dodatci isti su kao i u Ustaškoj vojnici, osim beriva vojničara Željezničke ustaške vojnice, koji imaju mjesečnu plaću od 1.600 Kuna, stanarinu od 300 Kuna i obiteljske dodatke kao i ostali pripadnici Željezničke ustaške vojnice.


§ 10.
Pripadnicima Željezničke ustaške vojnice kao i drugim osobama, koje su s njom u vezi, može zapovjednik davati nagrade, kojima će visinu odrediti po slobodnoj razsudi.

Pripadnici željezničke ustaške vojnice imaju pravo na odoru kao i pripadnici Ustaške vojnice.


§ 12.
Svi pripadnici Željezničke ustaške vojnice dužni su u službi i izvan nje nositi službenu odoru, koja će se posebno odrediti propisnikom na temelju ove zakonske odredbe.

Zapovjednik željezničke ustaške vojnice može pojedine pripadnike Željezničke ustaške vojnice na kraće ili dulje vrieme osloboditi nošenja službene odore.


§ 13.
Pripadnici Željezničke ustaške vojnice uživaju sve pogodnosti, koje uživaju službenici hrvatskih državnih željeznica.


§ 14.
Pripadnici Željezničke ustaške vojnice stječu pravo na osobnu mirovinu nakon deset godina stvarno provedene ili priznate službe, a na punu mirovinu stječu pravo nakon trideset stvarno provedenih ili priznatih godina službe.

Odluku o uračunavanju godina službe častnicima Željezničke ustaške vojnice prema propisima stavke 1. zakonske odredbe o zaračunavanju godina, provedenih u javnom zvanju ili u javnoj ili u privatnoj službi, u državnu i samoupravnu službu od 15. srpnja 1941. broj CXCI-657-Z. p.-1941. izdaje Poglavnik, a dočastnicima i vojničarima zapovjednik Željezničke ustaške vojnice.

Pripadnicima Željezničke ustaške vojnice — političkim stradalnicima i onima, koji su bili u emigraciji, može Poglavnik, odnosno zapovjednik željezničke ustaške vojnice, po slobodnoj ocjeni bez ikakvih ograničenja priznati vrieme stradalničtva odnosno emigracije u službu Željezničke ustaške vojnice, bilo u jednostrukom bilo u dvostrukom trajanju.
Propisi, koji će se izdati za ustaške političke stradalnike i osobe u emigraciji, vriedit će i za pripadnike Željezničke ustaške vojnice, u koliko bi ti propisi bili povoljniji od propisa ove zakonske odredbe.


§ 15.
Zakonska odredba o ženitbi državnih i samoupravnih činovnika od 6. studenoga 1941. br. CCCXCV-1937-Z.-1941. proteže se na pripadnike Željezničke ustaške vojnice s napomenom, da ovlasti ministra prelaze na Zapovjednika Željezničke ustaške vojnice.


§ 16.
Svi pripadnici željezničke ustaške vojnice prigodom stupanja u službu polažu pred zapovjednikom, a ovaj pred Poglavnikom, propisanu ustašku prisegu.


§ 17.
Osoblje, koje se već nalazi u službi Željezničke ustaške vojnice, svrstat će se prema propisima ove zakonske odredbe i prema priznatim godinama službe.


§ 18.
Za pripadnike Željezničke ustaške vojnice vriede kao sporedni propisi odredbe zakona o činovnicima, u koliko nisu protivni ovoj zakonskoj odredbi.
Stegovni propisi zakona o činovnicima ne protežu se na pripadnike Željezničke ustaške vojnice. Propise o stegovnim prekršajima pripadnika Željezničke ustaške vojnice izdat će zapovjednik.


§ 19.
Poglavnik, odnosno zapovjednik Željezničke ustaške vojnice, može pojedinog pripadnika Željezničke ustaške vojnice radi posebnih razloga, kao i radi naročitih zasluga za željezničku ustašku vojnicu, promaknuti u viši čin od onoga, što bi ga dotični pripadnik, prema priznatim godinama službe i školskoj izobrazbi, mogao redovito steći.


§ 20.
Pripadnici Željezničke ustaške vojnice osigurani su u slučaju bolesti kao i ostalo željezničko osoblje.


§ 21.
Pripadnik Željezničke ustaške vojnice, kojemu služba nije prestala odlukom o stegovnoj ili kaznenoj krivnji ili radi nepovoljne ocjene, a koji nije stekao pravo na mirovinu, dobiva odpravninu prema ovoj ljestvici:

a) nakon jedne godine službe — podpuna jednomjesečna beriva,
b) nakon dvie do pet godina službe — šestmjesečna beriva i
c) nakon pet do deset godina službe — podpuna jednogodištnja beriva. Ako se pripadnik Željezničke ustaške vojnice nalazi u činu poručnika ili u višem činu, dobiva u tom slučaju dvostruku odpravninu, navedenu u točki c).

Pripadnike Željezničke ustaške vojnice umirovljuje odnosno odpušta onaj, koji ih je imenovao.


§ 23.
Provedba ove zakonske odredbe povjerava se zapovjedniku Željezničke ustaške vojnice, koji će na njezinu temelju izdati potrebne propisnike i poslovnike.


§ 24.
Ova zakonska odredba zadobiva pravnu moć danom proglašenja u Narodnim novinama.


U Zagrebu, dne 27. studenoga 1941.

Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:
Dr. Ante Pavelić, v. r.Broj CDXXXVI-2114-Z-1941.

Ministar prometa i javnih radova: Ing. Hilmija Bešlagić, v. r.
Državni rizničar: Dr. Vladimir Košak, v. r.
Ministar pravosudja i bogoštovlja: Dr. Mirko Puk, v. r.Narodne novine,29.studeni 1941.,broj 191.
Nikad ne prestati vikati već sipati bijes,
kao što vulkan riga lavinu.
U noćima mračnim bit gorući krijes,
što svijetli daleko,daleko u daljinu....
Avatar
zummann
Urednik
Postovi: 3269
Pridružen/a: čet vel 22, 2007 6:56 pm

Re: Odredbe,propisi,pravilnici......

Post Postao/la zummann »

ZAKONSKA ODREDBA
o izdavanju sitnog novca Nezavisne Države Hrvatske
§ I.
Ovlašćuje se državni rizničar, da dade kovati sitni kovani novac i da ga slavi u kolanje putem Hrvatske državne banke, i to:

do 20,000.000 komada od 5 Kuna u najvišem ukupnom iznosu od Kuna 100,000.000.—

do 50,000.000 komada od 2 Kune u najvišem ukupnom iznosu od Kuna 100,000.000.—

do 75,000.000 komada od 1 Kune u najvišem ukupnom iznosu od Kuna 75,000.000.—

do 100,000.000. komada od 0.50 Kuna u navišem ukupnom iznosu od Kuna 50,000.000.—

do 40,000.000 komada od 0.25 Kuna u najvišem ukupnom iznosu od Kuna 10,000.000.—

Novac od 0.25 i 0.50 Kuna kovat će se iz cinka, a novac od 1, 2 i 5 Kuna iz aluminija s primjesama bakra, željeza i olova.
Omjer sastojaka slitine, težinu, veličinu i oblik novca odredit će državni rizničar naredbom.

§ 2.
Sitni kovani novac od 5, 2, 1, 0.50 i 0.25 Kuna dužne su primati sve državne i samoupravne blagajne, i to:

u komadima od 5 Kuna do 10.000 Kuna
u komadima od 2 Kune do 3.000 Kuna
u komadima od 1 Kune do 2.000 Kuna
u komadima od 0.50 Kuna do 1.000 Kuna
u komadima od 0.50 Kuna do 500 Kuna

a posebnici:
u komadima od 5 Kuna do 1.500 Kuna
u komadima od 2 Kune do 750 Kuna
u komadima od 1 Kune do 350 Kuna
u komadima od 0.50 Kuna do 150 Kuna
u komadima od 0.25 Kuna do 50 Kuna

§ 3.
Ovlašćuje se državni rizničar, da privremeno dok ne bude u kolanju dovoljna količina silnog kovanog novca može stavili u kolanje silni papirni novac od 5, 2, 1, 0.50 i 0.25 Kuna. Oblik sitnog papirnog novca odredit će državni rizničar posebnom naredbom.

Odredbe §§ 1., 2. i 4. vriede i za sitni papirni novac.

§ 4.
Državni rizničar odredit će naredbom dan, kada će se pustiti u kolanje sitni novac Nezavisne Države Hrvatske. Sa stavljanjem u kolanje postaje taj sitni novac zakonsko platežno sredstvo na području Nezavisne Države Hrvatske.


§ 5.
Državni rizničar odredit će kada će se i u kojem roku povlačiti sitni kovani novac bivše kraljevine Jugoslavije. Poslije izteka roka povlačenja prestaje biti kovani novac od 2, 1, 0.50 i 0.25 dinara zakonskim platežnim sredstvom na području Nezavisne Države Hrvatske.

Provedba ove zakonske odredbe povjerava se državnom rizničaru.


§ 7.
Ova zakonska odredba zadobiva pravnu moć danom proglašenja u Narodnim novinama.*

U Zagrebu, dne 25. rujna 1942.
Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:
Atile Pavelić, v. r.


Broj: CCLXXVII-2335-Z-1942.
Državni rizničar: Dr. Vladimir Košak,\.v.

Ministar pravosudja i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.
Narodne novine od 9. listopada 1942. broj 228.
Nikad ne prestati vikati već sipati bijes,
kao što vulkan riga lavinu.
U noćima mračnim bit gorući krijes,
što svijetli daleko,daleko u daljinu....
Avatar
cro
Podurednik
Postovi: 161
Pridružen/a: ned lip 22, 2008 1:07 pm
Lokacija: Vedra Nebesa

Re: Odredbe,propisi,pravilnici......

Post Postao/la cro »

Sigurnosni organi imaju pljačkaše na mjestu strijeljati.

Zapovjed Vojskovođe Kvaternika

Zamjenik Poglavnika zapovjednik vojske i misnistar hrvatskog domobranstva Vojskovođa Kvaternik objavio je sljedeću zapovijed:

Dobio sam ponovno potvrđene vijesti,da četnici i razna ostala razbojnička banda pod imenom ustaša zalaze u razne kuće i stanove te pljačkaju.

Određujem sigurnosnim organima,da takove osobe i pljačkaše na licu mjesta strijeljaju.
Upozoravam građane,da nitko nema prava zalaziti u mirne građanske domove bez propisane legitimacije zakonitih vlasti,
Ovlašćujem građane,koji bi na taj način bili smetani od nepozvanih osoba,da na licu mjesta dadu otpor.Nitko osim redarstvenih organa,potvrđenih legitimacijom,ne smije po privatnim stanovima uredovati.
Pozivam napose prave ustaše,da na ovakove pljačkaše,koji blate njihovo časno ime strogo pripaze i redarstvu predaju.

U Zagrebu 19.travnja 1941

Vojskovođa:Slavko Kvaternik v.r
U tihoj noći korak se čuje kroz kanjon pusti u ponoćni sat
Hrvatski narod sad poručuje dušmanu svakom slomit će vrat
Avatar
zummann
Urednik
Postovi: 3269
Pridružen/a: čet vel 22, 2007 6:56 pm

Re: Odredbe,propisi,pravilnici......

Post Postao/la zummann »

Poglavnikova izvanredna zakonska odredba i zapovijed.Povodom glasina, da bi dne 28. o. mj. u Hrvatskoj imali uslijediti tobožnji progoni protiv jednog dijela pučanstva određujem, da će svatko, tko takve glasove širi biti stavljen pred prijeki sud.

Podjedno određujem, da će isto tako biti stavljen pred prijeki sud svatko, tko bi uopće bilo kada izvršio bilo kakvo nasilje nad životom ili nad imovinom bilo koga državljanina ili pripadnika Nezavisne Države Hrvatske. Nadalje određujem, da su svi dužnostnici ustaških organizacija i svi zapovjednici i podzapovjednici ustaške vojnice osobno odgovorni za svaki izgred, koji bi se u gore rečenom smislu dogodio, te imadu sve ustaške orgazacije i tijela ustaške vojnice u cijeloj državi podučiti, da im je dužnost svim sredstvima spriječiti bilo kakov izgred u gornjem smisla.Svaki član ustaške organizacije ili vojnice, koji bi se sam počinio krivcem takvog kažnjivog djela, biti će trnjesta strijeljan po ustaškom sudu.

Isto tako svi organi javne vlasti imadu budno bditi nad tim, da se snagom zakona spriječi bilo kakav pokušaj nasilja proti imovine ili života bilo koga državljanina ili pripadnika Nezavisne Države Hrvatske ili stranog podanika, bio takav čin poduzet sa strane neodgovornih elemenata ili službenih osoba.

U svakom slučaju bilo kakvog izgreda u tom pravcu, ako je potrebno, imaju se predstavnici mjestnih državnih vlasti smjesta obratiti na mene osobno. brzoglasno ili brzojavno, na što ću po potrebi odrediti im potporu vojske ili moje tjelesne bojne.

Isto tako gdje bi se god pojavili na području Nezavisne Države Hrvatske pod oružjem bilo pojedince bilo u grupi tzv četnici ili ostatci srpske vojske ili bilo kakve osobe, koje nemaju ovlaštenja nastupati u postrojbi bilo u građanskom bilo u ustaškom ili vojničkom odijelu, dužne su sve vlasti odmah proti mirna upotrijebiti mrzlo i vruće oružje sredstvom oružništva. redovitih ustaških posirojba a u skrajnjem slučaju zatražiti potporu Hrvatskog državnog domobranstva.

Budući Židovi šire lažne vijesti u svrhu uznemirivanja pučanstva te svojim poznatim spekulativnim načinima smetaju i otežavaju opskrbu pučanstva, to se kolektivno smatraju za to odgovornim, i prema tome će se proti njima postupali i spremati ih povrh kaznenopravne odgovornosti u zatočenička zbirališta pod vedrim nebom.

Istodobno pozivam sve osobe, koje su se do uspostave Nezavisne Države Hrvatske ogrješile o hrvatske narodne probitke bilo glasujući za nehrvatske stranke, bilo svojim prisustvom u nehrvatskim i protuhrvatskim društvima. bilo svojim sudjelovanjem u korupciji, ili da su se obogaćivali intervencionističkim poslovima, jednom riječju sve osobe čija je prošlost nehrvatska, protuhrvatska ili društveno nečasna, a koje su se pokušale gurati ili su se čak ugurale u državne službe, u ustaške organizacije ili u postrojbe ustaške vojnice, ili čak u Hrvatsko domobranstvo, da se u roku od osam dana same povuku i odstrane, jer će inače nakon izminuća toga roka biti prisilno i na bolan način odstranjene, te podvrgnute odgovarajućem postupku.

"Napokon pozivam sve i svakoga da se okani bilo kakove intervencije kod bilo koje državne ili slične vlasti u osobnim kao i u materijalnim predmetima, jer, će se svaka intervencija smatrati sabotažom i postupati će se po propisima prijekoga suda. Tko smatra, da je bilo u čemu povrijeđen zakon ili njegov probitak, može to uvijek pismeno prijaviti bilo nadležnoj vlasti bilo predsjedništvu vlade, i to bez ikakove pristojbe


Dano u Zagrebu, dne 1. lipnja I941.

Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:
Dr. ANTE PAVELIC, v. r.
Nikad ne prestati vikati već sipati bijes,
kao što vulkan riga lavinu.
U noćima mračnim bit gorući krijes,
što svijetli daleko,daleko u daljinu....
Avatar
zummann
Urednik
Postovi: 3269
Pridružen/a: čet vel 22, 2007 6:56 pm

Re: Odredbe,propisi,pravilnici......

Post Postao/la zummann »

ZAKONSKA ODREDBA

za obranu Naroda i Države

Zagreb, 18. travnja(1941.), Poglavnik dr Ante Pavelić propisao je ovu zakonsku odredbu za obranu Naroda i Države;

1.Tko bilo na koji način povrijedi ili je povrijedio čast i životne interese hrvatskog naroda ili bilo na koji način ugrozi opstanak Nezavisne Države Hrvatske ili državne vlasti, pa makar djelo i ostalo samo u pokušaju, čini se krivcem zločinstva veleizdaje.

2.Tko se učini krivcem zločina u točki 1. navedenoga ima ga stići kazna smrti.

3. Za sudovanje po ovoj zakonskoj odredbi, postavlja ministar za pravosudje po potrebi izvanredne narodne sudove od tri osobe, koji imadu suditi hitnim postupnikom po propisima ukinutog hrvatskog kaznenog postapnika o prijekom sudu.

4. Ministar pravosudja imade imenovati članove suda.

5. Ova zakonska odredba stupa odmah na snagu.
IZVANREDNI NARODNI SUD ZA OBRANU NARODA I DRŽAVE

Zagreb, 18. travnja.

Ministar dr. Mirko Puk postavio je na temelju zakonske odredbe za obranu naroda i države od 17. travnja o. g. u izvanredni narodni sud sa sjedištem u Zagrebu ove: kao predsjednika Nikolu Vukelića, suca Stola sedmorice u Zagrebu, a kao članove Ivana Premužića, suca Stola sedmorice u Zagrebu i Leonarda Grivičića, trgovca u Zagrebu.
Nikad ne prestati vikati već sipati bijes,
kao što vulkan riga lavinu.
U noćima mračnim bit gorući krijes,
što svijetli daleko,daleko u daljinu....
Avatar
zummann
Urednik
Postovi: 3269
Pridružen/a: čet vel 22, 2007 6:56 pm

Re: Odredbe,propisi,pravilnici......

Post Postao/la zummann »

ODREDBA POGLAVNIKA DRŽAVE HRVATSKE
USTAŠKIM POVJERENICIMA I USTAŠKIM STANOVIMA
D IMENOVANJU, PREMJEŠTANJU I OTPUŠTANJU ČINOVNIKA I SLUŽBENIKA, O VRŠENJU REKVIZICIJA
I O POSTUPKU S UHAPŠENIM OSOBAMA


Od časa kada sam imenovao vladu Nezavisne Države Hrvatske ovlaštena su definitivno imenovati, promicati, premještati i otpuštati činovnike i druge službenike fedino nadležna ministarstva.

Saznao sam medjutim, da neki ustaški Povjerenici i Ustaški stanovi i nakon ustanovljenja vlade vrše gornje i druge državne funkcije.
Radi toga odredjujem:

1.da svi ustaški stanovi i Povjerenici odmah obustave svaku
daljnju djelatnost u tom pravcu i da ograniče svoje djelovanje samo
na onaj rad, koji im je po ustaškim propisima i uputama odredjen.

2.sva imenovanja, promaknuća,premještanja i otpusti od službe izvršena po ustaškim stanovima i Povjerenicima imadu privremeni karakter.

3.svi po ustaškim stanovima i Povjerenicima namješteni, premješteni, otpušteni ili promaknuti državni službenici imadu smjesta podnijeti izvješća nadležnom ministarstvu, koje će donijeti o njima konačnu odluku u svom redovitom djelokrugu

Ova odredba odnosi se i ja sve vojne zapovjednike, kojima strogo zabranjujem svako miješanje u gradjansku upravu.

4.najstrožije zabranjujem svako obavljanje rekvizicije bilo po kome, osim po organima nadležnog ministarstva narodnog gospodarstva, koji se imadu iskazati pismenim nalogom. O svakoj izvršenoj rekviziciji imade se na licu mjesta sastaviti zapisnik u 3 primjerka od kojih jedan zadržava osoba kod koje je rekvizicija izvršena, drugi organ koji je vršio rekviziciju, a treći se imade dostaviti, sa izvještajem ministarstvu narodnog gospodarstva.

5. svi povjerenici postavljeni u bilo kojem privrednom poduzeću i bilo po kome imadu o svojem postavljanju odmah podnijeti izvještaj ministarstvu narodnog gospodarstva — Odjel za trgovinu, obrt i industriju, u kojem će točno izvijestiti razloge postavljanja i visinu svoje nagrade. Ministarstvo će donijeti u što kraćem roku svoju odluku o potrebi daljeg povjereništva, visini naplate i o svemu ostalom.

6, sve uhapšene osobe imadu se odmah saslušati po propisima zakona i o njima donijeti u roku od 48 sati odluku po zakonu. Taj postupak važi i za internirane osobe, ako internaciju nije odredila po postojećim propisima nadležna državna vlast. Za donošenje odluke o pritvoru nadležni su organi ministarstva unutrašnjih poslova i sudovi, a za vojne osobe vojne vlasti.

Za dom spremni!


Zagreb, 26. travnja 1941.


Poglavnik: Dr Ante Pavelić, v. r.
Nikad ne prestati vikati već sipati bijes,
kao što vulkan riga lavinu.
U noćima mračnim bit gorući krijes,
što svijetli daleko,daleko u daljinu....
Avatar
zummann
Urednik
Postovi: 3269
Pridružen/a: čet vel 22, 2007 6:56 pm

Re: Odredbe,propisi,pravilnici......

Post Postao/la zummann »

ODREDBA o osnivanju Ravnateljstva za javni red i sigurnost za Nezavisnu Državu Hrvatsku.
1.
Radi provedenja jedinstvene organizacije i rada svih redarstvenih oblasti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj osniva se Ravnateljstvo za javni red i sigurnost za Nezavisnu Državu Hrvatsku.
2.
Ravnateljstvo za javni red i sigurnost za Nezavisnu Državu Hrvatsku spada kao posebni odjel pod ministarstvo unutarnjih poslova, te je podređeno izravno ministru unutarnjih poslova.
3.
Ravnateljstvo za javni red i sigurnost za Nezavisnu Državu Hrvatsku vrši vrhovni nadzor nad radom redarstvenih oblasti u svim granama redarstvene službe, kao i vrhovni nadzor nad redarstvenim službenicima svih struka.
4.
Ravnateljstvo za javni red i sigurnost a Nezavisnu Državu Hrvatsku jest vrhovna nadzorna vlast i nije instancija u molbenom tečaju u postupku pred redarstvenim oblastima.
5.
Ovlašćuje se ravnatelj za javni red i sigurnost za Nezavisnu Državu Hrvatsku, da u pogledu unutarnjeg uređenja Ravnateljstva za javni red i sigurnost za Nezavisnu Državu Hrvatsku izda po mojem predhodnom odobrenju provedbenu naredbu ovoj odredbi.
6.
Ova odredba stupa odmah na snagu.

Zagreb dne 4. svibnja 1941.
Ministar unutarnjih poslova: Dr. Artuković, v. r.
Nikad ne prestati vikati već sipati bijes,
kao što vulkan riga lavinu.
U noćima mračnim bit gorući krijes,
što svijetli daleko,daleko u daljinu....
Odgovorite